Kategorier
Gäst

Hur blir man medlem i Mercurii-Orden?

MEDLEMSKAP

Ny medlem får föreslås av gottstående Broder som lägst innehar Ordens tredje grad. Innan ny föreslagen medlem kan medges medlemskap skall den föreslagne personen ha deltagit i minst en gästafton vid Ordensmöte.
A. Aktivt medlemskap kan efter Styrande Kapitlets prövning vinnas av varje för hedrande vandel känd manlig svensktalande EU-medborgare, som uppnått myndig ålder och som är eller har varit verksam inom handel, industri eller service.
B. Såsom aktiv medlem må intagas manlig person, som inte kan hänföras till någon av ovan nämnda yrkeskategorier, därest detta kan förväntas lända till nytta och nöje för Orden.
C. Som passiv medlem kan manlig person inväljas, vilken efter Styrande Kapitlets prövning bedömes komma att befrämja Ordens ändamål.

Passiv medlem är befriad från stadgade avgifter men äger inte rätt att deltaga i beslut inom Orden. Om passiv medlem önskar att i rättigheter bli likställd med aktiv medlem är han pliktig att fullgöra de skyldigheter som åvilar aktiv medlem.

INTRÄDE
Inom Styrande Kapitlet prövas de av Bröderna skriftligen föreslagna inträdesansökningarna.